Privacyverklaring

Privacyverklaring Lantèr / mei 2018

Lantèr gevestigd te Reek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.W. Hendriks de Functionaris Gegevensbescherming van Lantèr. Zij is te bereiken via welkom@lanter.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lantèr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie en telefonisch;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Bankrekeningnummer.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lantèr verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie;
 • U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Lantèr verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Lantèr neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lantèr) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lantèr bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Personalia > 10 jaar > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie, u te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Overige persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt, bijvoorbeeld mondeling, in correspondentie en telefonisch > 5 jaar > om u te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lantèr verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lantèr blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lantèr.nl gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lantèr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@lanter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lantèr wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lantèr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lanter.nl.

Lantèr heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De toegang tot ons netwerk is beveiliging met een wachtwoord;
 • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Al onze data wordt op een veilige locatie in de cloud opgeslagen en continu geback-upt;
 • Persoonsgegevens worden bewaard op onze server en/of op papier in een afgesloten kantoorruimte;
 • Alle personen die in het kader van hun werkzaamheden kennis zullen nemen van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens zijn gebonden aan wettelijke of contractuele verplichting tot geheimhouding;
 • Er wordt adequaat toezicht gehouden op de naleving van protocollen en wet- en regelgeving.

 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.